Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand

Owernia pocz. XI w (śr. Francja)

Na tym terenie najwcześniej rozwinęła się arch. Romańska.

Kościół owerniacki – bazylika trójnawowa z transeptem na planie krzyża łacińskiego z ambitem, z dostawionymi kaplicami.

Typ kościoła owerniackiego był impulsem dla rozwoju kościołów romańskich. Na skrzyżowaniu naw w transepcie pojawiają się wieże.  Jest to układ z emporami nad nawami bocznymi również sklepionymi, sklepienia empor stanowiły wsparcie konstrukcyjne, przesklepione półkolebką lub kolebką

Rzeźba architektoniczna występuje w tym kościele w postaci półkolumn zakończonych kapitelem z głowicą z dekorem figuralnym.

Portalz dekoracją figuralną, pojawiają się kapitele wywodzące się z arch. Antycznej, koryncki akant tworzy oprawę dla figur , w kapitelach występuje zjawisko niepowtarzalności formy, wątek psychomachi (walka cnót z przywarami)