Sztuka po soborze Trydenckim 1545-1563

 • Spotkanie biskupów rzymsko katolickich, składające się z 25 sesji; czasy panowania papieża Pawła III, Juliusza III Del Monte; okres kontrreformacyjny – kościół stara się odpowiedzieć na kwestie podstawowe; Pius IV doprowadził sobór do końca;
 • Zwołanie soboru, próba uratowania jedności Kościoła w miejscowości Trydent;
 • Papież Pius ustanowił komisję, której zadaniem była rewizja ksiąg liturgicznych
 • Wydanie Breviarum Romanum (1565) – zwolnił niektóre święta i ich oktawy, dokonał nowej klasyfikacji pozostałych świąt; ustalono 5 klas, a w 1602 dodano jeszcze jedno święto rytu zdwojonego większego;
 • Zanikła recytacja Oficium jako modlitwy zbiorowej;
 • Grzegorz XIII zreformował kalendarz i rok liturgiczny
 • Klemens VIII wprowadził księgi dot liturgii katedralnej – ceremoniał biskupi, rytuał rzymski;
 • Msza trydencka w swej istocie stanowi oficjalnie przyjętą, trwałą mszę;
 • Potępienie Lutra i Reformacji
 • Sztuka Biblią dla analfabetów (tak jak postulował Grzegorz Wielki) – obrazy mają przypominać prawdy wiary i skłaniać do ciągłego ich rozszerzania
 • Formalny zakaz przedstawiania fałszywych dogmatów;
 • Oczyszczenie sztuki z błędów: zabobon (superstitio), lubieżność (lascivia), bezwstydny wdzięk, nieuporządkowanie i nieprzemyślanie;
 • Zgodność z tekstem Biblii, dosłowne jego przedstawianie, od artysty oczekuje Kościół rzeczowego referatu, opartego na dokumentacji biblijnej i hagiograficznej;
 • Zakres ograniczeń wąski – dot. one tylko obrazów przeznaczonych do kultu publicznego, jeżeli obraz różni się zasadniczo od dotychczasowych formuł ikonograficznych podlega aprobacie biskupa;
 • Koniec liberalizmu kościoła w odniesieniu do sztuki
 • Sztuka potrydencka stała się sztuką ściśle kontrolowaną przez kościół
 • Produkcja traktatów odnoszących się do teorii ikonografii, których postulaty zwykło się utożsamiać z zaleceniami soboru;
 • Sztuka nie chce być produktem rzemieślniczym, lecz owocem refleksji i studiów;
 • 1540 zatwierdzenie zakonu jezuitów – mieli prawo chodzić bez habitów, nie kultywowali wspólnego życia i wspólnej liturgii;
 • 1563 ostatnia sesja soboru
 • 1564 zatwierdzenie postanowień soborowych
 • po soborze zaczęto walczyć ze zbyt lekkim uformowaniem scen biblijnych, malowaniem ich w realiach życia codziennego;
 • uproszczenie liturgii
 • odrzucenie apokryfów
 • odrzucenie tzw. rodzajowości
 • rozkwit sztuki potrydenckiej – triumf baroku, estetyka barokowa wprzęgnięta w kościół
 • Traktat Boromeusza –
 • SYNOD  PROWINCJONALNY  W  PIOTRKOWIE
 • 1577
 • Zaakceptowano Uchwały Sobory Trydenckiego (synod prowincjonalny)
 • SYNOD  KRAKOWSKI
 • 1621
 • Pierwsza polska ustawa kościelna dot. sztuki;
 • Pierwsze na ziemiach polski postanowienie o ochronie zabytków;
 • Obowiązek naprawy i odświeżania obrazów, jeżeli okaże się to niemożliwe, obraz ma być spalony, a popiół wrzucony do piscyny;
 • Obrazy należy wieszać w odpowiednich miejscach, nie pod oknami, nie wolni ich także przebijać gwoździami;
 • W 10 punktach wymienia jakie przedstawienia należy usunąć z kościołów:
  • 1.nagość Adama i Ewy,
  • 2. eliminowanie inspiracji apokryficznej (św. Anna z 3 mężami),
  • 3.eliminacja błędów dogmatycznych,
  • 4.ustala typologie przedstawień maryjnych (eliminacja stroju zbyt świeckiego i zagranicznego)
  • 5. nagość Marii Magdaleny
  • 6. zakaz sporządzania wizerunków z życia Chrystusa, odbitych na papierze z wydrukowanymi niemieckimi pieśniami, gdyż przeważnie drukują je heretycy
  • 7. i 8. przedstawiać Chrystusa jako człowieka, a nie Baranka Bożego
  • 9. zakazuje się rzeźbienia w drewnie bukowym
 • 10. zakazuje się rzeźbić lub przedstawiać dzieje świętych na kobiercach, posadzkach, itp.
 • Wnętrze kościoła: ołtarz – rodzaj sceny dla wiernych
 • Kościół – pałacem królewskim Chrystusa króla
 • Najświętszy sakrament prezentowany na ołtarzu gł, przechowywany w tabernakulum
 • Nisza – tron eucharystyczny, na monstrancję
 • 3 sposoby sensu duchowego pisma: alegoryczny – nawiązujący do przeszłości, prawdy odnosi się do Chrystusa i kościoła; anagogiczny – nawiązuje do teraźniejszości, do rzeczywistości nadprzyrodzonej; topologiczny – do przyszłości, do treści moralnych, pouczenie moralne;
 • SOBÓR  WATYKAŃSKI  I
 • 1869 – 1870
 • Prymat papieża i jego nieomylność;
 • Przerwany przez likwidację Państwa Kościelnego (wojsko własne)
 • SOBÓR  WATYKAŃSKI  II
 • 1962 – 1965
 • sobór został zwołany bullą Humanae salutis przez papieża Jana XXIII; odbyły się 4 wielkie sesje;
 • Owocem soboru było wydanie 16 dokumentów;
 • Sztuka jedną z form dobrej nowiny;
 • Uznano autonomię sztuki, jej wolność, zasadnicza jej tajemnica
 • Uchwalono 4 konstytucje o kościele, liturgii, objawieniu bożym,
 • Uchwalone dekrety i deklaracje o wolności religijnej
 • Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium,
 • Sztuka jest zbawienna dla kościoła; chcieli nawiązać współpracę z artystami; tylko artysta może ukazać rzeczy niewidzialne;